สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒


  

  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  


  
       
 
 
 
 

 

 


กลุ่มนโยบายและแผนนายเริงณรงค์ ดวงดีแก้ว


ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน


email : ruengnarong@secondary22.go.th


นางสาวนิตยาภรณ์ เสนธิริ


ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ


email : nittaya@secondary22.go.th

นางสายทิพย์ วงศ์พนารัตน์


ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ


email : saytip@secondary22.go.th

นางสาวแจ่มจันทร์ ภูบุญอิ่ม


ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


email : jamjun@secondary22.go.th


นายอรรถพล คณะพล


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ


email : attapon@secondary22.go.th


 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (นครพนม - มุกดาหาร) ถนนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 042-513973,088-5574980 (อำนวยการ)   042-511773,086-4512727(บุคคล)   042-511330(แผน)   088-5699866(การเงิน)
โทรสาร 042-513940