สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒


  

  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  


  
       
 
 
 
 

 

 


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานางจีระนันท์ เมืองจันทร์


ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


email : jikiku@secondary22.go.th


นางสุมาลี ไชยสุระ


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ


email : sumalee@secondary22.go.th

นางสาวสุภัคศร รินทสมบัติ


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ<


email : supaksorn@secondary22.go.th

นางสาวชะไมมาศ สายทอง


ตำแหน่ง นักจิตวิทยา


email : chamaimat@secondary22.go.th


นางสาวปริชาติ คำเห็น


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ


email : parichat@secondary22.go.th

นางสาวภัทร์สุดา ไชยเจริญ


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ


email : patsuda@secondary22.go.th


 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (นครพนม - มุกดาหาร) ถนนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 042-513973,088-5574980 (อำนวยการ)   042-511773,086-4512727(บุคคล)   042-511330(แผน)   088-5699866(การเงิน)
โทรสาร 042-513940