สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒


  

  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  


  
       
 
 
 
 

 

 


กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษานายกิติศักดิ์ โสตาภา


ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา


email : kitisak@secondary22.go.th


นางสิริพร วิลาศรี


ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์


email : siriporn@secondary22.go.th

นางศิวรักษ์ วรชุม เปี่ยมลาภโชติกุล


ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์


email : siwaruk@secondary22.go.th

นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร


ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์


email : chumnansin@secondary22.go.th


นายยศกร สิทธิศักดิ์ไพบูลย์


ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์


email : yodsakorn@secondary22.go.th

นางจีรณินท์ ไชยคำ


ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์


email : jeeranin@secondary22.go.th

นางสาวสุวัณลา แวงดา


ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์


email : suwanla@secondary22.go.th


นางสาวสิริพิมพ์ ต้นไฮ


ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์


email : siripim@secondary22.go.th

นางสาวถิรดา โสดา


ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์


email : tirada@secondary22.go.th

นางรุ่งนภา แสนแก้ว


ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์


email : rungnapa@secondary22.go.th


นายภูมิภัทร กลางโคตร์


ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์


email : pumipat@secondary22.go.th

นางสาวดรุณี เหมเมือง


ตำแหน่ง ธุรการ


email : darunee@secondary22.go.th


 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (นครพนม - มุกดาหาร) ถนนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 042-513973,088-5574980 (อำนวยการ)   042-511773,086-4512727(บุคคล)   042-511330(แผน)   088-5699866(การเงิน)
โทรสาร 042-513940