สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒


  

  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  


  
       
 
 
 
 

 

 


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางนันทนา พิมพ์สมแดง


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


email : nantana@secondary22.go.th


นางกรรณิการ์ เขียวขำ


ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


email : kannika@secondary22.go.th

นางสาวบัณฑิตา ภูครองหิน


ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ


email : bundita@secondary22.go.th

นางสาวจีรวรรณ เชื้อเวียง


ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


email : jeerawan@secondary22.go.th


นางวิลาวัลย์ พุทธา


ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


email : wilawan@secondary22.go.th

นายสมชาย นิวงษา


ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล


email : somchai@secondary22.go.th

นางสาวเพ็ญธิภา พระเสนา


ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล


email : pentipa@secondary22.go.th


นายยศศรุต วงษ์ล่าม


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ


email : yodsarut@secondary22.go.th


 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (นครพนม - มุกดาหาร) ถนนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 042-513973,088-5574980 (อำนวยการ)   042-511773,086-4512727(บุคคล)   042-511330(แผน)   088-5699866(การเงิน)
โทรสาร 042-513940