สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒


  

  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  


  
       
 
 
 
 

 

 


กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานางสาวอาภัสรา สุวรรณโชติ


ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


email : apasara@secondary22.go.th

นางสาวกมลเนตร ทองคำชุม


ตำแหน่ง ธุรการ


email : kamonnat@secondary22.go.th 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (นครพนม - มุกดาหาร) ถนนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 042-513973,088-5574980 (อำนวยการ)   042-511773,086-4512727(บุคคล)   042-511330(แผน)   088-5699866(การเงิน)
โทรสาร 042-513940